مراکز صنفی وخدماتی و... طرف تفاهم با دانشگاه علوم پزشکی