معرفی ریاست

 

ریاست اداره رفاه و تربیت بدنی: جناب آقای علیرضا سهیلی

 

شرح وظایف 

1)       بررسی و عارضه یابی وضعیت  رفاهی و ورزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و شناسايي مشكلات و تنگناها و ارائه پيشنهادها، راهكارها و توصيه‌هاي علمي و عملي در جهت رفع يا تقليل آنها و تهيه گزارشات مربوطه.

2)       تجزيه و تحليل و بررسي روند تغییرات  دانشگاهی و محیطی و تاثیر آنها در امور رفاهی و ورزشی کارکنان و تهيه گزارشات مربوطه.

3)        تدوین برنامه عملیاتی اختصاصی  اداره رفاه و تربیت بدنی کارکنان دانشگاه وحضور فعال در تدوین برنامه عملیاتی مشترک سالیانه دانشگاه و پیگیری تحقق شاخص های ارزیابی عملکرد سالیانه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه و برنامه هائی مشابه و از اینقبیل و همچنین انجام  امور مرتبط با تحقق فعالیت های مربوط به آنان.

4)       نظارت عمومی بر تمامی سامانه های  مرتبط و ... مورد استفاده در مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه وبررسی وتایید صحت انجام کار آنان ودر صورت نیاز رفع نقص به موقع و تهیه گزارشات مرتبط در زمان لازم .

5)       بررسی، درخواست و پیگیری خرید تمامی  تقاضاهای مورد نیاز اموالی و غیر اموالی امور رفاهی و تربیت بدنی کارکنان و نظارت بر توزیع منطقی و مصرف و استفاده صحیح آنان .

6)       تشکیل کمیته های مرتبط با حضور اعضای کمیته ها و پیگیری مصوبات ومفاد صورتجلسه مربوطه .

7)       نظارت وپیگیری کلیه فعالیتهای مرتبط در سایر واحدهای تابعه از طریق حضور میدانی وارائه پیشنهادات لازم در این خصوص.

8)       تهیه چک لیست ارزیابی فعالیت های واحدهای تابعه.

9)       رعایت اخلاق حرفه ای در تمامی مسائل مرتبط (پاسخگویی مناسب و به موقع به ارباب رجوع، تکریم کارکنان وهمکاران،دقت درکار،سرعت در کار، نظم اداری به لحاظ حضور و ترک به موقع محل خدمت، مشارکت تیمی، تسلط بر قوانین و... ).

10)   افزایش کمی و کیفی خدمات قابل ارائه به کارکنان از طریق نوآوری ، خلاقیت و بهره گیری از روشهای نوین.

11)   بررسی ،تحلیل و مرور بازبینی مجدد دستورالعمل های مرتبط و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد(اصلاح قوانین).

12)   مطالعه و فراهم نمودن شرایط اجرای صحیح،به موقع و بادقت کلیه قوانین،  بخشنامه ها،آئین های مرتبط با همکاری واحدهای تابعه به شکلی که خللی در امور جاری ایجاد نگردد.

13)   حضور در جلسات ،کمیسیون ها ،همایش هاو... مرتبط تهیه وگزارش و انتقال اطلاعات در اولین فرصت به رئیس و مدیرمربوطه و بلافصل.

14)   تعامل سازنده و مثبت با تمامی افراد، گرو هها ، صنوف و مجامع رسمی درون و برون سازمانی به منظور بهره مندی و الگو برداری از تجربیات مفید و مثمر ثمر آنان  در بهبود عملکرد و فعالیت های مرتبط.

15)   بررسی وتهیه پاسخ به موقع مکاتبات واصله از واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی بالاخص مراجع نظارتی .

16)   جمع آوری و در دسترس بودن اطلاعات و آمار و گزارشات تحليلي و مقايسه اي مورد نیاز از عملکرد واحد به صورت ادواری(ماهيانه، فصلي و ساليانه) و و ارائه به هنگام آن.

17)   تهیه و ارائه به موقع  گزارش عملکرد و مشکلات و ارائه راه حل  و راهکار مناسب به رئیس و مدیر بلافصل ومراجع ذیربط .

18)    انجام و اجرای سایر امور محوله مرتبط با شغل حسب نظر مدیر بلافصل و مقام مافوق مطابق با قوانین و مقررات.

 

 


اداره رفاه و تربیت بدنی

محتوای مرتبط