اخبار > آماده سازی ستاد مرکزی جدید برای افتتاح توسط وزیر محترم بهداشتاستفاده از تمام نیرو ها در ساعات غیر اداری جهت آماده سازی ستاد مرکزی جدید ( آسفالت محوطه -خط کشی - کاشت درخت - نصب پرچم - خرید گل و گلدان جهت سالن - نظافت ساختمان )


1398/11/10 ١٤:٠١ News, Slider ٢٨٧٠٨


خروج